Laboratorium

Badania tachografów

W ramach struktury firmy powołaliśmy do działania niezależne Laboratorium Pomiarowe Tacho-Tech, które sprawdza tachografy samochodowe.

System ten ma na celu:

  • zapewnienie wiarygodności wykonywanych sprawdzeń,
  • zadowolenie klienta,
  • wzrost renomy firmy,
  • systematyczne podnoszenie jakości wykonywanych prac,
  • zapewnienie poufności i bezstronności.

Prowadząc swoją działalność Laboratorium Pomiarowe postępuje zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Jakości, procedurach systemu jakości oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/ IEC 17025:2001 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". Ponadto celem jest uzyskanie i utrzymanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji oraz notyfikacji Prezesa Głównego Urzędu Miar. Osiągnięcie tego celu będzie pierwszym krokiem do zapewnienia samofinansowania działalności laboratorium oraz jego rozwoju.

Personel Laboratorium wie, jaka jest polityka jakości i stosuje ją w swojej pracy. Dokumenty opisujące system jakości są mu dostępne, zna ich treść i stosuje je w praktyce. Pracownicy wykonujący prace laboratoryjne zobowiązani są do zachowania bezstronności, niezależności i poufności.

Bierzemy na siebie odpowiedzialność za:

  • dobrą praktykę profesjonalną oraz jakość sprawdzeń w usługach świadczonych klientom,
  • realizowanie polityki jakości,
  • zapewnienie rozwoju i doskonalenia systemu jakości.

Oferujemy Państwu możliwość odczytania danych z tachografu, a także możemy dokonać ich zapisu na nośnik elektroniczny lub CD.

Zapraszamy Państwa do korzystania z szeregu usług naszego laboratorium oraz centrum diagnostycznego.