Tachografy

Badania tachografów

W ramach struktury firmy powołaliśmy do działania Laboratorium Pomiarowe Tacho-Tech, które zajmuje się sprawdzeniami tachografów:

  • analogowych,
  • inteligentnych,
  • cyfrowych I, II, III generacji.

Laboratorium zajmuje się kompleksowym serwisem, w tym montażem, odczytem danych i ich zapisem.

Prowadząc swoją działalność Laboratorium Pomiarowe postępuje zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Jakości, procedurach systemu jakości oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/ IEC 17025:2001 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz notyfikację Prezesa Głównego Urzędu Miar. Pracownicy wykonujący prace laboratoryjne zobowiązani są do zachowania bezstronności, niezależności i poufności.

Oferujemy Państwu możliwość odczytania danych z tachografu i karty kierowcy, a także możemy dokonać ich zapisu na nośnik elektroniczny np. płytę CD.

Jesteśmy autoryzowanym serwisem VDO

Zapraszamy Państwa do korzystania z szeregu usług naszego laboratorium oraz centrum diagnostycznego.